III Ogólnopolskie Forum Służby BHP
Bezpieczeństwo pracownika przyszłości

Szanowni Państwo,

Obecnie bezpieczeństwo i higiena pracy to obszar interdyscyplinarnej wiedzy o człowieku, psychofizjologicznych i społecznych uwarunkowaniach jego funkcjonowania w środowisku pracy i życia. Biorąc pod uwagę obserwowane obecnie zmiany na rynku pracy i związane z nimi zmiany w zakresie przepisów prawa, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP już po raz trzeci podejmuje inicjatywę organizacji III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP pod nazwą „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości”.
Założeniem Forum, które odbędzie się w dniach 26 -27 września 2019 r. w Warszawie, 
jest kontynuacja dyskusji w gronie ekspertów z różnych dziedzin, na temat współczesnego świata pracy, współczesnej służby bhp  w zmieniającym się przemyśle, jej problemów oraz wyzwań, jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy. 

Podczas zaplanowanych paneli dyskusyjnych będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jakie działania można wprowadzić aby przyszłość przemysłu była bezpieczna dla pracujących. 
Oczekiwania klientów, rozwój nowych technologii teleinformatycznych spowodował  oderwanie pracowników od stałego tradycyjnego stanowiska pracy. Czy uczestnicy rynku pracy są świadomi zagrożeń jaka stwarza taka praca, czy elastyczne formy świadczenia pracy są bezpieczne, na te pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi w panelu „Nowe formy świadczenia pracy a bezpieczeństwo pracy”. 

Zagrożenia chemiczne występujące w środowisku pracy nadal stwarzają wiele wątpliwości w zastosowaniu działań profilaktycznych. W panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo człowieka w strefie zagrożeń chemicznych” planujemy dyskusję na temat stosowania procedur w sytuacjach awaryjnych, problemów w wypełnianiu wymogów prawnych podczas stosowania substancji chemicznych.

Czy dzisiejsze koszty ponoszone na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy mogą być zyskiem, to propozycja otwartej debaty „Inwestycja w bezpieczeństwo pracownika – dzisiejszy koszt przyszłym źródłem zysku” do dyskusji, której zaprosiliśmy pracodawców, ekspertów bhp a także producentów środków ochrony pracy.

27 września zaplanowana jest kontynuacja Forum na szczeblu międzynarodowym, do udziału którego zaprosiliśmy członków europejskiej organizacji ENSHPO, (European Network of Safety and Health Professional Organizations), której OSPSBHP jest członkiem. Uczestnicy dyskutować będą na temat kształcenia służby bhp w Europie a także na temat wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony życia zatrudnionych. o znaczeniu oceny ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem, a także o perspektywach i wyzwaniach dla służby bhp w Europie i systemach szkolenia specjalistów bezpieczeństwa pracy będziemy dyskutować w gronie ekspertów polskich i zagranicznych.
Mamy więc nadzieję, że wnioski wynikające z paneli dyskusyjnych, zaplanowanych w ramach Forum, stanowić będą swoiste wytyczne do dalszych działań zarówno Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, jak i instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.  

W tym roku do realizacji programu Forum  zaprosiliśmy ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa pracy, reprezentujących m.in. Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Instytut Górnictwa, Wyższego Urzędu Górniczego oraz przedstawicieli dużych korporacji  i oczywiście członków OSPSBHP. Wsparcia udzielili nam również producenci środków ochrony indywidualnej. 

Jestem przekonana, że podjęta inicjatywa organizacji III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP posłuży zbudowaniu dobrej platformy do wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia a służbą bhp, nie zrzeszoną w naszej organizacji, a także zacieśni współpracę z ekspertami zagranicznymi. Mamy też nadzieję, że Forum stanie się inspiracją do organizacji w przyszłości kongresu służby bhp w szeroko rozumianym znaczeniu.

Prezes Zarządu Głównego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
Elżbieta Bożejewicz

 

 

Elżbieta Bożejewicz
Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP   

 

 

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

   Urząd Dozoru Technicznego        

PATRONI HONOROWI:

PATRONI MEDIALNI:

Regulamin       Polityka prywatności

Copyright © OSPSBHP 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.